รายงานผลปฏิบัติงาน
2562
รายงานหน่วยงาน
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม : 3.9991
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 : 3.7916
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 : 4.1968
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 : 4.8204
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 : 3.7220

คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.8220
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.4865
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.7080
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 2.7500
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.3427
คณะบริหารธุรกิจ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.4691
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.5693
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.1577
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.3259
คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9513
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.2201
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.6351
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.0955
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9780
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.3908
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.5685
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.3055
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.4072
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.3674
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.3455
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.8332
คณะศิลปศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.1179
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.1290
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.5061
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.8450
คณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.3326
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.9998
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.5680
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.5200
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.0031
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.0931
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.6484
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.9376
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.3126
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.8325
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.7205
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.9332
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.3251
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.0307
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.5732
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.6154
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.6401
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.8871
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.8793
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.9287

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.7391
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.8317
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.4236
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.5843
บัณฑิตวิทยาลัย ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.3314
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.3888
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.7850
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.4060
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.3417
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.6754
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.0343
วิทยาลัยนานาชาติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.8510
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.9959
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.3800

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.1080
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.2930
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.8447
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.5477
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.3930
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.3929
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0.9620
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.6220

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.2773
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 5.0000
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.0376
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.7698
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.7000
สำนักหอสมุด ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.9625
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 5.0000
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 5.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.8500
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.3186
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.7777
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.8650