รายงานผลปฏิบัติงาน
2562
รายงานหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2.09 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.1276
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม : 2.1276
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 : 0.9175
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 : 0.7169
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 : 0.2344
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 : 0.2588

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี 0.00 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.0000 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.0000
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.0000
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.0000
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.0000

คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร 1.49 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5928 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5928
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.9475
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.4917
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.1536
บริหารธุรกิจ 0.81 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.5655 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.5655
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.3335
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.0000
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2320
วิทยาศาสตร์ 1.29 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4642 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4642
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.0940
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.9115
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.2212
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2375
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1.43 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.6466 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.6466
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.2104
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.8919
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.2451
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2992
พัฒนาการท่องเที่ยว 1.08 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0081 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0081
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.2969
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.3529
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.3583
ศิลปศาสตร์ 1.70 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5323 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5323
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 1.2222
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.2400
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.0701
เศรษฐศาสตร์ 1.32 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4618 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4618
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.6335
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.7657
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.0626
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2.10 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2925 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2925
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 1.0540
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.9169
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.3216
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2.56 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0415 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0415
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 1.0383
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 1.5392
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.1797
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2843
สารสนเทศและการสื่อสาร 1.56 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4348 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4348
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.8188
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.4044
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2116
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1.62 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.8102 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.8102
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.8206
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.5284
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.4612

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1.81 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.8434 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.8434
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 1.3117
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.1298
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.4019
บัณฑิตวิทยาลัย 1.42 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.3677 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.3677
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.8185
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.5492
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3.08 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.5672 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.5672
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 1.2816
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 1.9877
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2979
วิทยาลัยนานาชาติ 1.90 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.0810 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.0810
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 2.0810
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.0000

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1.49 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4880 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4880
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.5783
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.8085
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.1012
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 0.82 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.7113 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.7113
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.3285
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.2163
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.1665
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2.09 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.1276 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.1276
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.9175
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.7169
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.2344
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.2588

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1.83 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.1390 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.1390
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.0000
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 1.6120
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0.4444
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.0826
สำนักหอสมุด 1.33 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0640 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0640
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.0000
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0.6000
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.4640
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0.96 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.8185 ลงนามรับรองผล
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.8185
มิติที่ 1
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 0.3846
มิติที่ 2
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 0
มิติที่ 3
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 0
มิติที่ 4
Chart.
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 0.4339