รายงานผลปฏิบัติงาน
2563
รายงานหน่วยงาน
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม : 3.8605
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 : 4.1180
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 : 3.3718
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 : 4.2367
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 : 3.9224

คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9236
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.9692
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.9997
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.5832
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.8092
คณะบริหารธุรกิจ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0672
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.3742
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.5962
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.5005
คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9319
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.5291
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.6958
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.3750
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.1045
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.8853
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.7475
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.1781
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 3.7265
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.2778
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0012
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.8843
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.8905
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 2.8750
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.7644
คณะศิลปศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.4911
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.4222
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.2246
คณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.3018
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.0125
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.4452
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.7519
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.7763
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.1088
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.3329
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.7665
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.4435
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.1380
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.8461
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.6920
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 3.8037
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.4512
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9966
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.2412
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.2729
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.3730
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.1110
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.6839
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.2476
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.5340

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.4067
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.5032
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.1488
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.4284
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.1319
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.8582
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.9998
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.1140
วิทยาลัยนานาชาติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.3980
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.7789
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.1293

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.3693
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.5081
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.0964
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 2.1427
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.5926
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.8083
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.0515
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.7021
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 2.3445

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.5459
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 5.0000
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.2061
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 4.2790
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 3.4515
สำนักหอสมุด ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 4.5800
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 4.5710
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 5.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 4.9153
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.2451
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.7203
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.7116