รายงานผลปฏิบัติงาน
2563
รายงานหน่วยงาน
เฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม : 2.0562
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 : 2.5535
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 : 1.5123
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 : 1.9741
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 : 1.1883

คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2250
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.6717
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.6464
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 2.6666
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.1610
คณะบริหารธุรกิจ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.3701
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.2900
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.1902
คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9169
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.0830
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.0192
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.2834
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.8093
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.4029
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.8058
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.3861
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.4998
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.9788
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.4161
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.7631
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0.6250
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.6665
คณะศิลปศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.6914
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.2830
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.4284
คณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9196
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.3473
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.3181
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.3521
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9230
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.2121
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.7107
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.5651
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.1902
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 3.1108
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 3.3073
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.0766
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 3.8037
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.8093
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.6758
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.7479
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.5710
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.9521
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9676
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.2547
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.6335
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.9045

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2923
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.6867
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.3483
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 5.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.8093
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 2.8185
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 2.5645
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 3.8913
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.9045
วิทยาลัยนานาชาติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.9076
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.0558
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.0000

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9412
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.9355
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 2.1954
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 2.1427
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.7645
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5630
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 1.7269
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.5829
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.0000
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.8093

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5556
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 0.0000
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 1.7957
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 1.6500
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.1176
สำนักหอสมุด ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 1.3214
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 0.5712
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 4.0000
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 1.4444
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงนามรับรองผล
คะแนนเฉลี่ย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักรวม 0.4688
มิติที่ 1 การเรียนการสอน
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 1 0.5832
มิติที่ 2 การวิจัย
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 2 0
มิติที่ 3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 3 0
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
Chart.
ถ่วงน้ำหนักมิติที่ 4 0.1176