ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Bogor Agricultural University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
14/06/2556 - 13/06/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Bogor Agricultural Universityอินโดนีเซีย