ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Isabela State University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
07/02/2558 - 06/02/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Isabela State Universityฟิลิปปินส์