ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
25/02/2548 - ไม่ระบุ
ด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฏหมายสิทธิบัตร

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

ไม่มีข้อมูล