ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านไทย

-
อนุสิทธิบัตร
นันท์ณภัส ระหงษ์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา