กระบวนการเตรียมสารสกัดสาหร่ายน้ำจืดสำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริม

-
อนุสิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ