การผลิตปลากะพงขาวในน้ำจืดระบบหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System, RAS)
Recirculating Aquaculture System, RAS

23/12/2562
ลิขสิทธิ์
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ