กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย

-
อนุสิทธิบัตร
นิตยา ตาแม่ก๋ง (40)
คณะวิทยาศาสตร์