กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ

21/08/2561
สิทธิบัตร
กนกวรรณ ตาลดี (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร