กรรมวิธีการสกัดสารจากมะเขือม่วง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12/05/2564
อนุสิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ