ผลิตภัณฑ์ชุดมัดย้อมหม้อห้อม และกรรมวิธีการผลิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ