บล็อคซีเมนต์ชนิดบล็อคกลวงและแสงผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเลี้ยงกบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/03/2563
อนุสิทธิบัตร
จงกล พรมยะ (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ