สูตรเครื่องดื่มที่มีลิ้นจี่และใบเตยเป็นองค์ประกอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28/12/2563
อนุสิทธิบัตร
ชุติมา คงจรูญ (100)
คณะวิทยาศาสตร์