กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากมะเดื่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ยุวลี อันพาพรม (100)
คณะวิทยาศาสตร์