ระบบนำร่องในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
03/11/2563
ลิขสิทธิ์
พิชชยานิดา คำวิชัย (50)
คณะวิทยาศาสตร์