โรงเรือนเพาะเห็ดทรงเพงแหงน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
สิทธิบัตร
ภคมน ปินตานา (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน