ผลิตภััณฑ์เนื้อกบปรุงรสสำหรับการทำสุกด้วยการให้ความร้อน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
สิทธิบัตร
ชนกันต์ จิตมนัส (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ