การยกระดับศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14/05/2564
ลิขสิทธิ์
จิระชัย ยมเกิด (100)
วิทยาลัยนานาชาติ