ระบบการปลูกผักแบบปลอดภัยโดยใช้น้ำจากการเลี้ยงปลา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ