ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเสริมอาหารสัตว์ และกรรมวิธีการคงสภาพสิ่งนั้น

-
อนุสิทธิบัตร
จงกล พรมยะ (80)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ