โครงการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ E-commerce Star Up สู่ชุมชน ภายใต้การดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

27/09/2563
นทีทิพย์ สรรพตานนท์ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
ไม่มีข้อมูล