ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เลขที่ 051 สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3
18 ครั้ง 10 เมษายน 2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 111 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
76 ครั้ง 04 เมษายน 2567
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลเแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1156 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
79 ครั้ง 29 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1194 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
67 ครั้ง 29 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
74 ครั้ง 29 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 ครั้ง 29 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1214 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
111 ครั้ง 21 มีนาคม 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1214 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)
98 ครั้ง 21 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที 2)
70 ครั้ง 15 มีนาคม 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
102 ครั้ง 15 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักและสารอินทรีย์มีพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อมระดับความเข้มข้นต่ำ ด้วยการควบคุมศักย์และกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46 ครั้ง 15 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43 ครั้ง 15 มีนาคม 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3)
90 ครั้ง 12 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประะเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ภาษาจีน) สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95 ครั้ง 06 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 051 สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
113 ครั้ง 06 มีนาคม 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
188 ครั้ง 06 มีนาคม 2567
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1215 สังกัดคณะบรีหารธุรกิจ
135 ครั้ง 04 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
128 ครั้ง 01 มีนาคม 2567
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งเลขที่ 071 สังกัดฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด (ครั้งที่ 3)
140 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1194 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
114 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 1156 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2
135 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
302 ครั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ภาคข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการสาธิตการสอนและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
141 ครั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ภาคข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการสาธิตการสอนและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
138 ครั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งเลขที่ 071 สังกัดฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด(ครั้งที่ 3)
121 ครั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1156 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
165 ครั้ง 06 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 113 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
150 ครั้ง 06 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1204 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 3)
262 ครั้ง 01 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่่116 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
162 ครั้ง 29 มกราคม 2567
123