ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ
35 ครั้ง 27 มิถุนายน 2565
กองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ /วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
28 ครั้ง 27 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ จัดพบผู้ปกครอง น.ศ.พยาบาลรุ่นแรก เตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล
190 ครั้ง 26 มิถุนายน 2565
วันแรกอบอุ่น คึกคัก รายงานตัวเข้าหอพัก น.ศ.ใหม่ ม. แม่โจ้
235 ครั้ง 25 มิถุนายน 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย
138 ครั้ง 23 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ MOU สภาอุตสาหกรรมลำพูน ร่วมพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างมีศักยภาพ
94 ครั้ง 22 มิถุนายน 2565
อพ.สธ. ม.แม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานหาแนวทางจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
98 ครั้ง 21 มิถุนายน 2565
อธิการบดี ม.แม่โจ้ ย้ำ ม.แม่โจ้ ปลูก วิจัย และจำหน่ายกัญชา หนุนใช้ทางการแพทย์ ในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” NBT Nort
73 ครั้ง 21 มิถุนายน 2565
่ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ สวทช. มุ่งพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว
107 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
151 ครั้ง 18 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ผนึกกำลังเครีอข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย จัด KM "การทำสื่อโซเชียลมีเดียส์ให้ปังในยุคดิสรัปชั่น"
175 ครั้ง 17 มิถุนายน 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
175 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
150 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ รับโล่ขอบคุณ จากกระทรวง อว. งาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19
145 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง
166 ครั้ง 11 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บจก. บาลานซ์ อินโนแลป จับมือร่วมพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร
148 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565
ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (แม่โจ้ 2477)
570 ครั้ง 07 มิถุนายน 2565
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดวันรำลึกลูกแม่โจ้ สานสัมพันธ์น้องพี่ ระดมความคิดร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
348 ครั้ง 06 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
323 ครั้ง 04 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
418 ครั้ง 01 มิถุนายน 2565
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูงาน ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
274 ครั้ง 31 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ - ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร” ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
185 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
352 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2565
อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร เดินสายพบบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
148 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ เริ่มต้นสร้างเครือข่ายหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง
517 ครั้ง 23 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”
438 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2565
คณะทำงานศูนย์ประสานงานอพ.สธ.- ม.แม่โจ้ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
413 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมกับ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
29708 ครั้ง 12 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ ลงนามร่วม สวอ. เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อัญมณีเครื่องประดับ พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือ
339 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ เปิดศูนย์ประสานงาน Modern Agriculture – BCG พร้อมเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
1297 ครั้ง 06 พฤษภาคม 2565
1234