ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกรักษาสัตว์
24ครั้ง 02 มี.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนักและจัดทำรางคัดแยกขยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ครั้ง 02 มี.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี เปิดพื้นที่โซนวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ครั้ง 23 ก.พ. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
40ครั้ง 19 ก.พ. 64,00:00น.
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ฯ
17ครั้ง 18 ก.พ. 64,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักบุคลากรพร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง
50ครั้ง 05 ก.พ. 64,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
131ครั้ง 22 ม.ค. 64,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากสระเก็บน้ำดิบของโรงผผลิตน้ำประปา1 ไปยังสระเก็บน้ำดิบของโรงผลิตสระเก็บน้ำประปา 2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
97ครั้ง 22 ม.ค. 64,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60ครั้ง 22 ม.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
54ครั้ง 21 ม.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38ครั้ง 21 ม.ค. 64,00:00น.
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
18ครั้ง 20 ม.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงสูบระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
86ครั้ง 18 ม.ค. 64,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ครั้ง 18 ม.ค. 64,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าจัดระเบียบที่จอดรถกาด 2477
33ครั้ง 07 ม.ค. 64,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
71ครั้ง 23 ธ.ค. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
67ครั้ง 15 ธ.ค. 63,00:00น.
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51ครั้ง 08 ธ.ค. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
57ครั้ง 27 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
41ครั้ง 25 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42ครั้ง 25 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38ครั้ง 23 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฏภาคที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43ครั้ง 16 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
45ครั้ง 13 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
91ครั้ง 13 พ.ย. 63,00:00น.
ยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาเผาแบบท่อสุญญากาศ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34ครั้ง 10 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
40ครั้ง 10 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
85ครั้ง 09 พ.ย. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
42ครั้ง 06 พ.ย. 63,00:00น.
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการวัดรายละเอียดของผิวชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
48ครั้ง 02 พ.ย. 63,00:00น.
123