หอสมุด ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดประชุม ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET MEETING 2019
วันที่ข่าว 14/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/11/2562
เปิดอ่าน: 159 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีผู้แทนจากหอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุม 23 คน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) เป็นข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว มีพันธกิจในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกข่ายงานทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 20 แห่ง โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพดำเนินการ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ ในปี 2564

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง