โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ข่าว 23/08/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/08/2562
เปิดอ่าน: 146 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุดกรรมการมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยท่านรักษาการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) กล่าวให้โอวาทกับบุคลากรใหม่ ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการทำงาน กองการเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สิทธิการลา การทำบัตรประจำตัวพนักงาน การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และสายสนับสนุน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ การไปเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ การไปอบรมหลังปริญญาเอก (Post-doctoral) การไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ต่างๆ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง