ม.แม่โจ้ จัดอบรมทำแผนดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ “การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ”
วันที่ข่าว 23/08/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/08/2562
เปิดอ่าน: 170 ครั้ง

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจให้เป็นหน่วยงานที่มีการประกอบการ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยนำทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค์กรมาสร้างรายได้ให้แก่องค์กรหรือสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้และการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการและต่อยอดการวิจัย โดยอาศัยความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือต้นทุนทางปัญญาของแต่ละองค์กรโดยอาศัยกระบวนการทำงานที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เสมือนการดำเนินงานของภาคเอกชน การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ” เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจได้รับความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มุ่งเน้นการหารายได้และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินการอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกำหนดผลกระทบและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง