ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีมาก” ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
วันที่ข่าว 10/07/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/07/2562
เปิดอ่าน: 347 ครั้ง

 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีมาก” ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดย ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ได้นำคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาระดับปริญญาโท ของหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง อ.ดร. วาสนา วิรุญรัตน์ อ. จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการประชุมวิชาการด้านดินและปุ๋ยแห่งชาตินั้น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดให้มีการประชุมฯขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีให้นักวิชาการด้านดินและปุ๋ยทั่วประเทศมาเสนอผลงานวิจัย แบ่งปันประสบการณ์ และผนึกกำลังในการพัฒนาวงวิชาการด้านนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของวิทยาเขตกำแพงแสน และส่งเสริมการนำเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางปฐพีวิทยา ทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆด้วย คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "ทรัพยากรดิน" ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติได้แก่ FAO, UN และ IUSS ที่ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรดินต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการประชุมครั้งนี้ว่า "ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Soils : where nutrition starts for health and environment)" และผลงานที่ได้รับรางวัลคือการนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การตอบสนองของอ้อยต่อ FGD ยิปซัมในดินภาคเหนือและดินภาคตะวันออกเฉียงหนือ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การขยายผลการวิจัยสู่การใช้ FGD ยิปซัมในอุตสาหกรรมน้ำตาล” (ปี 2559-2562) ซึ่งสนับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยได้ทดลองใส่ FGD ยิปซัมในแปลงอ้อยจำนวน 12 แปลงในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่เป็นดินกรด และเนื้อดินเป็นดินร่วนทราย และใส่ FGD ยิปซัม อัตรา 1 ตันต่อไร่ พบว่า การใส่ FGD ยิปซัมในดินส่งเสริมทำให้อ้อยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.5 - 4 ตันต่อไร่ (7-30 %) และอ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้น 2-3 Brix

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง