คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับความร่วมมือกับฟาร์มในฮอกไกโด โดยส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ข่าว 10/07/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/07/2562
เปิดอ่าน: 893 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พศ. 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดโครงการสหกิจต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ฟาร์มบริษัท คิราริจำกัด เขตมิฮาระ เมืองอิเบทสึ และบริษัท โอซึกะฟาร์ม เขตมินนามิ เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ได้ส่งนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาขาปฐพีศาสตร์จำนวน 6 คน สาขาพืชไร่ 1 คน สาขาพืชผัก 3 คน และสาขาไม้ผล 2 คนโดยมีผู้ประสานงานโครงการคือ นส. สุลาวัลย์ อาทิตย์ และ นส.เพ็ญนภา ทีรอม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส และเพิ่มประสบการณ์ในการทำการเกษตรในระบบเกษตรของเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เรียนรู้การจัดการในระดับฟาร์มและนอกจากนั้นนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่ดีงามและระเบียบวินัยและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้โดยนักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานในฟาร์มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง