คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 09/10/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/10/2561
เปิดอ่าน: 749 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองฯ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประชุมหารือ? และกลั่นกรองเหลือ 2? ท่าน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาต่อไป โดยมีผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้ารับฟังแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง