รองอธิการบดี ม.พะเยา นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานสาขาภูมิสังคมฯ
วันที่ข่าว 12/06/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/06/2561
เปิดอ่าน: 507 ครั้ง

 

ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา โพธิสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมต้อนรับและบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 307 ชั้น 3 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง