คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
วันที่ข่าว 03/05/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/05/2561
เปิดอ่าน: 774 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ซึ่งกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง