รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
11 มิถุนายน 2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 119 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสต์ คณะวิทยาศาสตร์
10 มิถุนายน 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2)
10 มิถุนายน 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบปรมาณ) สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
07 มิถุนายน 2567
On Recruitment for a Competitive Examination to Employ a Foreigner as a Temporary Employee with an Employment Contract (ฺฺBudget Money) Position Number 001, 003 a Foreign Specialist under the Faculty of Liberal Arts, Maejo University
07 มิถุนายน 2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
31 พฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
31 พฤษภาคม 2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1157 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 พฤษภาคม 2567