ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
09 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)
21 ธันวาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดโครงการงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ และพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์และลิขสิทธิ์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25 ตุลาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 11 อาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ตุลาคม 2566