ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำนักศึกษา ชาย หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา หลังคาเรือนธรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี งบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กรกฎาคม 2564
ประกาศซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
20 กรกฎาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์
06 กรกฎาคม 2564