ใบลงชื่อโครงการ
หัวข้อ/เรื่อง : โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)

วันที่.......................................................................