สถานที่ : ห้องจัดประชุม/ สัมมนา แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

วันที่รับลงทะเบียน : -

ค่าลงทะเบียน :

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 10 / 0
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางกนกพร นันทดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัย
2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการวิชาการและวิจัย
3 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
4 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
5 น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
6 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
7 น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
8 นางจิราพร หลงปันใจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
9 อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร » งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา