สถานที่ : ห้องประชุม 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช

วันที่รับลงทะเบียน : 8/10/2562 - 18/1/2563

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 26 / 200
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายภิญโญ ผลงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
2 นางสาวสนธิยา วงศ์ชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 นางสาววรฉัตร มีดวง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
4 นางสาวเกษกนก จี้ยศกาบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
5 นางสาวณัฐวดี หลักวิโรจน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
6 นายวรินทร์ เผือกอินนุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
7 นายเจษฎาภรณ์ ผลากรกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักศึกษาปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
8 นางสาวกชกร อินทะเสม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
9 นายพรชนก จันทร์บัว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
10 นายสหรัตน์ สายโปธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
11 นางสาวกมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
12 นายอัมรินทร์ อินทราวุธ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
13 นางสาวนนธิชา แสงจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14 นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15 นายศักดิ์สิทธิ์ กุลกระโทก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16 นางสาวชลิดา อินธิเดช
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
17 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยยศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
18 นางสาวมัลลิกา อินกา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
19 นางสาววณิชชา บุญมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
20 นางสาววณิชชา บุญมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
21 นางสาววิไลพร อุ่นคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
22 นายตนัย นิตยภิรมย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
23 นางสาวทรรศนีย์ ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
24 นางสาวธิตินันท์ ฟ้าสว่างวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25 นายตนัย นิตยภิรมย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
26 นายดนัย มหาวัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)