สถานที่ : ห้องประชุม 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช

วันที่รับลงทะเบียน : 8/10/2562 - 18/1/2563

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 88 / 200
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายภิญโญ ผลงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
2 นางสาวสนธิยา วงศ์ชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 นางสาววรฉัตร มีดวง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
4 นางสาวเกษกนก จี้ยศกาบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
5 นางสาวณัฐวดี หลักวิโรจน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
6 นายวรินทร์ เผือกอินนุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
7 นายเจษฎาภรณ์ ผลากรกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักศึกษาปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
8 นางสาวกชกร อินทะเสม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
9 นายพรชนก จันทร์บัว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
10 นายสหรัตน์ สายโปธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
11 นางสาวกมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
12 นายอัมรินทร์ อินทราวุธ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
13 นางสาวนนธิชา แสงจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14 นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15 นายศักดิ์สิทธิ์ กุลกระโทก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16 นางสาวชลิดา อินธิเดช
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
17 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยยศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
18 นางสาวมัลลิกา อินกา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
19 นางสาววณิชชา บุญมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
20 นางสาววณิชชา บุญมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
21 นางสาววิไลพร อุ่นคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
22 นายตนัย นิตยภิรมย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
23 นางสาวทรรศนีย์ ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
24 นางสาวธิตินันท์ ฟ้าสว่างวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25 นายตนัย นิตยภิรมย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
26 นายดนัย มหาวัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
27 ชนินาถ ทีปกาญจน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
28 ชุตินันท์ กันทะนวล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
29 สุกันยา บัวอิ่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (ไม้ผล))
30 จิรพัฒน์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
31 พศวัต คาดชะดาคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
32 พศวัต คาดชะดาคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
33 นางสาววณิชนันท์ คำธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
34 นางสาววันชนก ฉลองสุขวัฒน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
35 วัฒนชัย สุธีรจารุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
36 อุทัย ประสารสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
37 กัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
38 นางสาวมนัญชยา มณีอินทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
39 กมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
40 กฤตพิพัฒน์ พางาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
41 สุชานาถ แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
42 สุชิรา สมบูรณ์ศรีสกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
43 อรนุช ขำอินทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
44 สุนิติ บวรเกียรติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
45 อภิรดี ปํญญาโส
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
46 ศศิวรรณ กันล้อม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง)
47 ศศิวรรณ กันล้อม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง)
48 เฟยนี่ ชอร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
49 ปณิตา บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
50 กาญจนา เชษฐา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
51 กาญจนา จิตร์ตรง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
52 กมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
53 นฤเบศร์ แก้วสาตร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
54
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
55 สวรส ผาวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
56 นางสาวรจนา คณทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
57 นางสาวดาริณี เบอร์เดน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
58 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
59 นางสาวพนิตนันท์ ธุรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60 นางสาวนจิรา พิมขนิษฐ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
61 นายภราลักษณ์ ไกรศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62 นางสาวรัตติยากร ศิลาเณร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
63 นางสาววรัญญา สิงหัตถะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64 นางสาวนงลักษณ์ แก้วดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
65 นายกรวิชญ์ อินทร์บำรุง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
66 นางสาวเกวลิน ร่มโพรีย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
67 นางสาวณิชมน บุญทะวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
68 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
69 นายกษิดิศ ชมชวน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
70 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
71 นางสาวซอฟียะห์ หมัดหมาน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร)
72 สุนทรีพร จินะพรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
73 นางสาวชนินาถ จันชะนะกิจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
74 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
75 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
76 ทิวาวรรณ ส่วนบุญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พัฒนาการท่องเที่ยว)
77 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
78 ชลธิชา อิ่มเพ็ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
79 ชลธิชา อิ่มเพ็ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
80 ทัศชนาพร ขันแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
81 พัชรากร ถุงแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
รัฐศาสตร์
82 กาญจนา เชษฐา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
83 อมรเทพ สมใจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
รัฐศาสตร์
84 สิทธินนท์ อินปา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
85 สุปรียา ผุดผ่อง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
86 กมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
87 กมลทิพย์ เกตรักทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
88 นางสาวสุชานาถ แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว