สถานที่ : ห้องประชุม 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช

วันที่รับลงทะเบียน : 8/10/2562 - 18/1/2563


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 88 / 200
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายภิญโญ ผลงาม
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา
2 นางสาวสนธิยา วงศ์ชัย
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 นางสาววรฉัตร มีดวง
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
4 นางสาวเกษกนก จี้ยศกาบ
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
5 นางสาวณัฐวดี หลักวิโรจน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
6 นายวรินทร์ เผือกอินนุ้ย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
7 นายเจษฎาภรณ์ ผลากรกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
8 นางสาวกชกร อินทะเสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
9 นายพรชนก จันทร์บัว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
10 นายสหรัตน์ สายโปธิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
11 นางสาวกมลทิพย์ เกตรักทอง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
12 นายอัมรินทร์ อินทราวุธ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
13 นางสาวนนธิชา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14 นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15 นายศักดิ์สิทธิ์ กุลกระโทก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16 นางสาวชลิดา อินธิเดช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
17 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยยศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
18 นางสาวมัลลิกา อินกา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
19 นางสาววณิชชา บุญมี
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
20 นางสาววณิชชา บุญมี
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
21 นางสาววิไลพร อุ่นคำ
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
22 นายตนัย นิตยภิรมย์
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
23 นางสาวทรรศนีย์ ศรีชัยมูล
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
24 นางสาวธิตินันท์ ฟ้าสว่างวงค์
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25 นายตนัย นิตยภิรมย์
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
26 นายดนัย มหาวัน
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
27 ชนินาถ ทีปกาญจน์
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
28 ชุตินันท์ กันทะนวล
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
29 สุกันยา บัวอิ่น
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (ไม้ผล))
30 จิรพัฒน์ พุทธวงศ์
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
31 พศวัต คาดชะดาคำ
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
32 พศวัต คาดชะดาคำ
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
33 นางสาววณิชนันท์ คำธิ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
34 นางสาววันชนก ฉลองสุขวัฒน์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
35 วัฒนชัย สุธีรจารุวรรณ
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
36 อุทัย ประสารสุข
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
37 กัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
38 นางสาวมนัญชยา มณีอินทร์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
39 กมลทิพย์ เกตรักทอง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
40 กฤตพิพัฒน์ พางาม
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
41 สุชานาถ แสงสุวรรณ์
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
42 สุชิรา สมบูรณ์ศรีสกุล
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
43 อรนุช ขำอินทร์
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
44 สุนิติ บวรเกียรติ
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
45 อภิรดี ปํญญาโส
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
46 ศศิวรรณ กันล้อม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง)
47 ศศิวรรณ กันล้อม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง)
48 เฟยนี่ ชอร์
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
49 ปณิตา บุญประเสริฐ
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
50 กาญจนา เชษฐา
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
51 กาญจนา จิตร์ตรง
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
52 กมลทิพย์ เกตรักทอง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
53 นฤเบศร์ แก้วสาตร
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
54
55 สวรส ผาวงศ์
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
56 นางสาวรจนา คณทา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
57 นางสาวดาริณี เบอร์เดน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
58 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
59 นางสาวพนิตนันท์ ธุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60 นางสาวนจิรา พิมขนิษฐ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
61 นายภราลักษณ์ ไกรศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
62 นางสาวรัตติยากร ศิลาเณร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
63 นางสาววรัญญา สิงหัตถะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
64 นางสาวนงลักษณ์ แก้วดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
65 นายกรวิชญ์ อินทร์บำรุง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
66 นางสาวเกวลิน ร่มโพรีย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
67 นางสาวณิชมน บุญทะวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
68 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
69 นายกษิดิศ ชมชวน
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
70 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
71 นางสาวซอฟียะห์ หมัดหมาน
ผลิตกรรมการเกษตร (การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร)
72 สุนทรีพร จินะพรม
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
73 นางสาวชนินาถ จันชะนะกิจ
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
74 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
75 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
76 ทิวาวรรณ ส่วนบุญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พัฒนาการท่องเที่ยว)
77 ยุพารัตน์ สุวรรณกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
78 ชลธิชา อิ่มเพ็ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
79 ชลธิชา อิ่มเพ็ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
80 ทัศชนาพร ขันแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
81 พัชรากร ถุงแก้ว
รัฐศาสตร์
82 กาญจนา เชษฐา
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
83 อมรเทพ สมใจ
รัฐศาสตร์
84 สิทธินนท์ อินปา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
85 สุปรียา ผุดผ่อง
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
86 กมลทิพย์ เกตรักทอง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
87 กมลทิพย์ เกตรักทอง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
88 นางสาวสุชานาถ แสงสุวรรณ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว