สถานที่ : ห้องโสลป ตึก 10 ปี

วันที่รับลงทะเบียน : 26/2/2562 - 5/3/2562


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3 / 300
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวอโรญา มิตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2 นางสาวสิริกมล จันทร์แจ้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
3 นางสาวหทัยรัตน์ ยะรินทร์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)