งานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ประจำปี 2561

สถานที่ : อาคารนำชัย ทนุผล

วันที่รับลงทะเบียน : 19/10/2561 - 29/10/2561


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 11 / 250
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายชยากร ผลกรรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
2 นายจิรวัฒน์ เหล่ากอแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
3 นายศาสตรา ภูสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
4 นายภูธเนศ วงค์ยัง
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
5 นายภูธเนศ วงค์ยัง
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
6 Direct Lenders
Direct Lenders
7 นางสาวจิราพร เมฆบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
8 นางสาวศุภศิริ กวยะปาณิก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
9 นางสาวขวัญฤทัย ไวจำปา
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
10 นางสาวดาวรุ่ง พ่วงดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (เกษตรป่าไม้)
11 นายชลสิทธิ์ ทุมต้ายหวัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด