จำนวนผู้ลงทะเบียน : 46 / 3532
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาววาศิตา วิชัยยา
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
2 นางสาวเวณิก มีทา
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
3 นางสาวอารยา คำศรีใจ
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
4 นางสาวรัญชิดา แสงแก้ว
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
5 นางสาวจตุรพร ดาราเพ็ญ
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
6 นางสาวพรพิมล เทศเนานิตย์
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
7 kneeneumb
kneeneumb
8 นางสาวปาณิสรา ยศนวล
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
9 นางสาวปั้นหยา ผาสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
10 นางสาวปาริชาติ พรมวัง
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
11 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
12 นางสาวชัญญา วังศิริโชติ
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
13 นายอรรถพล ขยัน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
14 นางสาวชฎาธาร ขันท์ไพศาล
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
15 นางสาวอัมพกา วรสุนทราสมบัติ
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
16 นางสาวอาภาศิริ จินะพรม
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
17 นายวรายุ สิทธิสรวง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิศวกรรมเกษตร)
18 นางสาวอุบลรัตน์ บุญวัง
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
19 นางสาวขวัญฤทัย ไวจำปา
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
20 นางสาวธิดา นามมนตรี
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
21 นางสาวแหม่ม สุทธสา
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
22 นางสาวสุมินตรา โตลำมะ
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
23 นางสาวรวิสรา เทพสิงห์
ผลิตกรรมการเกษตร (วิทยาการสมุนไพร)
24 นางสาวสุนทรีพร จินะพรม
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
25 นายรัชชานนท์ แก้วพา
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (พืชผัก))
26 นางสาวกุลจิรา สุขศรีทอง
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
27 นางสาวพุธิตา โพธิ์ยี่
ผลิตกรรมการเกษตร (วิทยาการสมุนไพร)
28 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคุ้มวงศ์
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
29 นางสาวอัจฉริยาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
30 นางสาวชฎาพร พิมสาร
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
31 นางสาวนริสรา พลโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
32 นางสาวสุดาภรณ์ ผดุงเวช
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
33 นางสาวสมฤทัย อุดเถิน
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
34 นายวชิระ เลิศพรกุลรัตน์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
35 นางสาวพัทธ์ธีรา จิโนตัน
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
36 นางสาวนนท์ธิชา บัวหนอง
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
37 นางสาววรรษมน พวงเสงี่ยม
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
38 นางสาววรัญญา จันทิมา
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
39 นางสาวธัณย์สิตา โปธิมา
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
40 นายกิตติเชษฐ์ สุปิน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
41 นายกิตติเชษฐ์ สุปิน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
42 นางสาวอัษฎาพร เตชะลือ
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
43 นางสาวรุ่งนภา ขาวแก้ว
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
44 นางสาวภัทรวรินทร์ อินต๊ะทุ่ง
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
45 นายอธิป รุ่งเรือง
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
46 นายสุพัฒน์ เดชะ
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)