สถานที่ : ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่รับลงทะเบียน : 12/9/2561 - 19/9/2561

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 46 / 3532
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาววาศิตา วิชัยยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
2 นางสาวเวณิก มีทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
3 นางสาวอารยา คำศรีใจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
4 นางสาวรัญชิดา แสงแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
5 นางสาวจตุรพร ดาราเพ็ญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
6 นางสาวพรพิมล เทศเนานิตย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
7 kneeneumb
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
kneeneumb
8 นางสาวปาณิสรา ยศนวล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
9 นางสาวปั้นหยา ผาสุวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
10 นางสาวปาริชาติ พรมวัง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
11 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
12 นางสาวชัญญา วังศิริโชติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
13 นายอรรถพล ขยัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
14 นางสาวชฎาธาร ขันท์ไพศาล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
15 นางสาวอัมพกา วรสุนทราสมบัติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
16 นางสาวอาภาศิริ จินะพรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
17 นายวรายุ สิทธิสรวง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิศวกรรมเกษตร)
18 นางสาวอุบลรัตน์ บุญวัง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
19 นางสาวขวัญฤทัย ไวจำปา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
20 นางสาวธิดา นามมนตรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
21 นางสาวแหม่ม สุทธสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
22 นางสาวสุมินตรา โตลำมะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
23 นางสาวรวิสรา เทพสิงห์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (วิทยาการสมุนไพร)
24 นางสาวสุนทรีพร จินะพรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
25 นายรัชชานนท์ แก้วพา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (พืชผัก))
26 นางสาวกุลจิรา สุขศรีทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
27 นางสาวพุธิตา โพธิ์ยี่
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (วิทยาการสมุนไพร)
28 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
29 นางสาวอัจฉริยาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
30 นางสาวชฎาพร พิมสาร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
31 นางสาวนริสรา พลโสดา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
32 นางสาวสุดาภรณ์ ผดุงเวช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
33 นางสาวสมฤทัย อุดเถิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
34 นายวชิระ เลิศพรกุลรัตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
35 นางสาวพัทธ์ธีรา จิโนตัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
36 นางสาวนนท์ธิชา บัวหนอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
37 นางสาววรรษมน พวงเสงี่ยม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
38 นางสาววรัญญา จันทิมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
39 นางสาวธัณย์สิตา โปธิมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
40 นายกิตติเชษฐ์ สุปิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
41 นายกิตติเชษฐ์ สุปิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
42 นางสาวอัษฎาพร เตชะลือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
43 นางสาวรุ่งนภา ขาวแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
44 นางสาวภัทรวรินทร์ อินต๊ะทุ่ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)
45 นายอธิป รุ่งเรือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
46 นายสุพัฒน์ เดชะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)