สถานที่ : หอประชุมอำเภอร้องกวาง/หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง

วันที่รับลงทะเบียน : 23/7/2561 - 27/7/2561


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 80 / 100
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายภิญโญ ผลงาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานผู้อำนวยการ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2 นางสาวอารีย์ลักษณ์ จำปาอ่อน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
3 นางสาววิลาพร กาญจนเจริญชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
4 นายจิตปลื้ม หาจำปา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
5 นายจักรกฤษณ์ โสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
6 นายธีระพงษ์ รัตนศิลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
7 นายชยากร เทใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
8 นายศิลปกร มั่นคง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
9 นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์กระโทก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
10 นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
11 นางสาวธัญทิพ หอมวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
12 นางสาวรัตนาภรณ์ วัดแจ้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
13 นางสาวกนกวรรณ พรรณราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
14 นายชลสิทธิ์ ทุมต้ายหวัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด
15 นางสาวญานิกา แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
16 นางสาวปรีชญา สอนลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
17 นางสาวสโรชา บุญค่ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
18 นางสาวนภัสรา เภอรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
19 นางสาวนัยนา ชารัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
20 นางสาวณัฐวดี ข้อค้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
21 นางสาวธิติญา โพธิ์ชะคุ้ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
22 นางสาวพัชรมล บุญมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
23 นางสาวจุฑามณี วุ่นคง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
24 นางสาวจุฑามาศ บุญปล้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
25 นางสาวชนาภัทร ชัยสงคราม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
26 นางสาวศิริรัตน์ สุขช่วย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
27 นางสาวภักดิพร สิงห์ชู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
28 นายเกียรติศักดิ์ วันนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
29 นายเกียรติศักดิ์ สนนาค
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
30 นางสาวเพ็ญพิลัย เปี่ยนคิด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
31 นางสาวพรทิตา ขุนทองจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
32 นายภูริ บัวเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
33 นายชัชพงศ์ พรมเวียง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
34 นางสาวธัญชนก งามผ่องใส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
35 นางสาวกัญญาภัค วิทยาคุณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
36 นางสาวอัจฉราพร ยอดธง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
37 นายพีรณัฐ หมื่นจำเริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
38 นางสาวมลฤดี กอบชนเมตตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
39 นายอภิชาติ โคตรพรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
40 นางสาวพร ชัยทองคำ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
41 นางสาวพร ชัยทองคำ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
42 นางสาวสุภาวดี ติ๊บแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
43 นางสาวจิตติมา รอดไพรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
44 นางสาวพลอยสวย ถุงเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
45 นายวุฒิฉัตร พันธ์กสิกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (เศรษฐศาสตร์)
46 นายกิตติพร ใจมา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ภูมิสถาปัตยกรรม)
47 นายกิตติพร ใจมา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ภูมิสถาปัตยกรรม)
48 นายสหรัฐ ปลื้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
49 นายจิรวิชญ์ จันทร์เจือจุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
50 นางสาวดวงกมล ศรียันต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
51 นางสาวอาทิตยา เพ็ญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
52 นางสาวศศิวิมล จันทร์เหมาะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
53 นางสาวณิชาภัทร เขียนพลกรัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
54 นางสาวนัทสรียา คงอ่อน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
55 นางสาววลีรัตน์ มีชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
56 นางสาวพรวดี อำไพภาสกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
57 นางสาวจริยา แสงอุดม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
58 นางสาวสิริวิมล แก้วสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
59 นางสาวสุวรรณา สุขมากผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
60 นางสาววันวิสา เชื่อฟัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
61 นางสาวสุทธิดา ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
62 นางสาวสุชานันท์ ชัยวงค์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
63 นางสาวศิริรัตน์ สมประโคน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
64 นางสาวอนงนุช จำนงกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
65 นายอนุวัฒน์ เเก้วพิศดาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
66 นายวรากรณ์ ภูมิคอนสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
67 นายสัญญา พรหมดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
68 นายอธิสันต์ กันทะโม้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
69 นายดง เเซ่ย่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
70 นายภัทรภณ มังแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
71 นายศุภชัย ขันปาลี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
72 นายอรรถชัย สุยะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
73 นายวิทยา เจนจิราพงศ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
74 นายจะเส่ ดาชอ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
75 นายอสุธิเดช รักนุกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
76 นางสาวนงลักษณ์ แก้วบุญช่วย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
77 นางสาวดวงพร กันต์นิกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
78 นางสาวอรนลิน ใจเถิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
79 นางสาวปัทมา วิชาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
80 นางสาวชลดา นามไพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช