สถานที่ :

วันที่รับลงทะเบียน : 3/11/2558 - 13/11/2558

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 10 / 60
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 พงศธร สุจิตธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
2 เฉลิมชัย สุริยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
3 พัชรา คำแดง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
4 Leonnara
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
Leonnara
5 นงนุช เรืองเดช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
6 วีรินทร์ ยศสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
7 ขวัญชนก พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
8 ศิรินทร์ทิพย์ ทาลำปาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
9 สุดารัตน์ ถาพยอม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
10 ยงยุทธ์ เฉลิมชัยสัมพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่