สถานที่ : อาคารยรรยง สิทธิชัย

วันที่รับลงทะเบียน : 18/8/2557 - 27/8/2557

ค่าลงทะเบียน : 15000.0000

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 0 / 350