ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 39
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
สิทิไวกูล ทิราวงศ์
อุเทน นะภิใจ
นิติรัฐ นาคประสม
อดิสรณ์ สมบัติโต
จตุพล มูลเมือง
ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
กนกพรรณ ศุขรักษ์
ปรียฉัตร บุนนาค
สุพรรษา กาศสกุล
ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
กิติพงษ์ วุฒิญาณ
บุษบง เสนรังษี
ศักดา ปินตาวงค์
ศตพล กัลยา
สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ธนากร แนวพิชิต
อังคณา ชมภูมิ่ง
กาญจนา โกะสูงเนิน
ปธัสนันท์ แดงประทุม
สุทิน สามาทอง
วิจิตรา กระต่ายทอง
พีระสันต์ กระต่ายทอง
ภาคภูมิ บุญมาภิ
วรากร พลเสน
จำเริญ วงศ์โพธิ์
ถวิล ยานะวิน
บังอร ปินนะ
แพรวพรรณ ใจกาศ
บัญชา เชาว์แล่น
วัชรินทร์ วงค์เมือง
ทศพล กันยากิจ
อัญชลี ปินตาวงค์
อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
สิงหา เถระ
สมเชิด กั๋นไก้
จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 39
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล