ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 12
คณะบริหารธุรกิจ 5
คณะวิทยาศาสตร์ 8
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19
ปิยะพิศ ขอนแก่น
อภิรดี เสียงสืบชาติ
วีรนันท์ ไชยมณี
รัชนีวรรณ คำตัน
ถมรัตน์ ชัชวาลย์
ขวัญจรัส เชิงปัญญา
พิรานันท์ จันทาพูน
ดุจดาว คนยัง
ฑีฆา โยธาภักดี
วรศิลป์ มาลัยทอง
เกศินี วีรศิลป์
นิติกาญจน์ นาคประสม
สมบัติ กันบุตร
จันทร์จิรา นันตา
ต่อลาภ คำโย
อิสรีย์ ฮาวปินใจ
เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
จันทร์ธิมา เตโช
ประเทือง โชคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
คณะศิลปศาสตร์ 6
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
หน่วยงานภายนอก 3
รวม 78
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล