ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 8
คณะบริหารธุรกิจ 6
คณะวิทยาศาสตร์ 6
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3
คณะศิลปศาสตร์ 6
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 7
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9
หน่วยงานภายนอก 1
รวม 60
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล