ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 13
คณะบริหารธุรกิจ 6
คณะวิทยาศาสตร์ 8
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3
คณะศิลปศาสตร์ 11
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 10
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8
หน่วยงานภายนอก 1
รวม 70
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล