ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
คณะบริหารธุรกิจ 19
สิริกร บุญฟู
อรุณี ยศบุตร
อัชญา ไพคำนาม
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ฉัตร ชูชื่น
จิรายุ หาญตระกูล
ดลยา ไชยวงศ์
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
มาณวิน สงเคราะห์
ณัฐดนัย เขียววาท
นนท์ ปิ่นเงิน
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ปรีดา ศรีนฤวรรณ
รัชนียา บังเมฆ
ศฐา วรุณกูล
โสภณ ฟองเพชร
อุกฤษณ์ มารังค์
วินัย บังคมเนตร
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 17
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 9
คณะศิลปศาสตร์ 22
อานนท์ สีดาเพ็ง
อาภาลัย สุขสำราญ
อัญชนา พรรณรังษี
จิราภา สุภา
จิราภรณ์ ศรีนาค
หทยา อนันต์สุชาติกุล
กนกวรรณ สัมพันธ์
ลัดดา จิตตคุตตานนท์
เมธี วงศ์วีระพันธุ์
นิคม มูลเมือง
นิลุบล จิตต์มั่น
อุษณีย์ อินทะวงค์
ปารดา เดชะประทุมวัน
เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ศิริพร มณีชูเกตุ
สุนทร คำยอด
สุภาพร มโนวงศ์
สุรชัย ศรีนรจันทร์
สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
อุดมศักดิ์ ศิริทะ
วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
คณะเศรษฐศาสตร์ 11
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยนานาชาติ 11
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 105
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล