ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
วิทยาลัยนานาชาติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 5
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล