ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 126
จุฑามาศ อาจนาเสียว
วิชญ์ภาส สังพาลี
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
จักรพงษ์ กางโสภา
จักรพงษ์ ไชยวงศ์
สุธีระ เหิมฮึก
รัชนี พุทธา
สัมพันธ์ ตาติวงค์
บัณฑิต ต๊ะเสาร์
สุจิรา ทิวจิรกุล
สถิตย์ ดวงดี
จิราพร หลงปันใจ
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
ศมาพร แสงยศ
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
พุฒิสรรค์ เครือคำ
กอบลาภ อารีศรีสม
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
กนกพร นันทดี
พิกุล นิลวาส
พิกุล โพธิวงค์
กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
อภิริยา นามวงศ์พรหม
อภิชนา วงศ์วารเตชะ
อารีย์ นามเมือง
ลัดดาวัลย์ ระดม
อารีรักษ์ วิชัยศรี
คนึง เมฆสุวรรณ
ศศิธร ปัญญา
หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
รัตน์นรี ปะมาละ
สุรัตน์ เสาร์คำ
ประสิทธิ์ ทาริเดช
นรินทร์ สุจริต
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
บุญเลิศ วิชัยศรี
เกศริน ขยัน
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
สุดใจ วรรณวิชิต
ปาณิศา วงค์ใส
นพมาศ มุ่งเมือง
กิตติศักดิ์ พุทธวงค์
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
อัยวริญ แก้วชิต
สายชล วิมานทอง
อัชฌา เทพศิริ
เขต ศรีพรรณ
วิชิต วิชัย
ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
เจนจิรา หม่องอ้น
กุลชา ชยรพ
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
ประมวล ภูเขา
วิรัตน์ วงค์จักร์
รณิดา พรมศรี
ภาวิณี อารีศรีสม
วาริน สุทนต์
วินัย แสงแก้ว
กชนก ราชเมืองมูล
สายสกุล ฟองมูล
กังสดาล กนกหงษ์
พุฒิสรรค์ เครือคำ
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
ธีระชัย ศรีทอง
ภินัณญา เหมืองคำ
ศุภธิดา อ่ำทอง
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
วาสนา วิรุญรัตน์
สุลาวัลย์ อาทิตย์
นุจรีย์ พรมโสภา
วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
สุริยัน จันต๊ะมงคล
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
อดุลย์ ดวงรัตน์
อรทัย จันต๊ะมงคล
เบ็ญจา บำรุงเมือง
นงลักษ์ ชูพันธ์
อรชร ศรีดวงแก้ว
สุพจน์ ดวงรัตน์
ทับทิม ใจมุก
ประกอบ สุจริต
เพลินพิศ พรหมจารีย์
ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
สันต์ชัย มุกดา
สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
บุญตัน สุเทพ
จีระนันท์ ตาคำ
นิศานาถ มิตตะกัง
สาวิกา กอนแสง
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
ผานิตย์ นาขยัน
ปรมินทร์ นาระทะ
ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
ธีรนุช เจริญกิจ
ชิต อินปรา
นพดล จรัสสัมฤทธิ์
วินัย วิริยะอลงกรณ์
วินัย แสงแก้ว
สิริวัฒน์ สาครวาสี
ปรีดา นาเทเวศน์
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ประนอม ยังคำมั่น
ชินพันธ์ ธนารุจ
นพพร บุญปลอด
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
บุญตัน สุเทพ
ปิยธิดา อำนวยการ
จุฑามาศ อาจนาเสียว
จุฑามาศ พิลาดี
แสงเดือน อินชนบท
ธีรนิติ พวงกฤษ
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
ปรีชา รัตนัง
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
รุ่งโรจน์ มณี
เสริมศักดิ์ พรหมจารีย์
จำรัส สายเขียว
อำไพ ออนศรี
ประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่
ดวงจันทร์ ขยัน
มีนา ปรางค์รัตน์
ดวงเพชร สิทธิ
ประดับการ มาอุด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 127
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล